top of page

การยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด

เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการควบคุม และจัดให้มีระบบงานที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการรวบรวมจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพร่ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและได้รับความปลอดภัย ทั้งนี้ท่านได้อ่านและให้ความยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อจุดประสงค์ก้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย รวมถึง (1) เพื่อส่งหรือแสดงข้อมูลอัพเดตเกี่ยวกับขาวสาร ขอเสนอ และโปรโมชันลาสุดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ (รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทในเครือและบุคคลภายนอก) (2) เพื่อส่งหรือแสดงข้อเสนอการตลาดรวมเกี่ยวกับสินค้าและบริการอื่นๆ หรือ (3) เพื่อปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับลูกค้าและติดตามการติดต่อของท่านกับแบนเนอร์โฆษณาบนอินเทอร์เน็ตและลิงก์ต่าง ๆ จากเว็บไซต์ที่เป็นผู้ให้บริการภายนอกมายังเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย รวมถึง (1) เพื่อส่งหรือแสดงข้อมูลอัพเดตเกี่ยวกับข่าวสาร ข้อเสนอ และโปรโมชั่นล่าสุดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ (รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทในเครือและบุคคลภายนอก) (2) เพื่อส่งหรือแสดงข้อเสนอการตลาดร่วมเกี่ยวกับสินค้าและบริการอื่น ๆ หรือ (3) เพื่อปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับลูกค้าและติดตามการติดต่อของท่านกับแบนเนอรโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตและลิงก์ต่าง ๆ จากเว็บไซต์ที่เป็นผู้ให้บริการภายนอกมายังเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าของเราและแนวโน้มของตลาด รวมทั้งเพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิงลึก ซึ่งบริษัทฯ อาจนำไปใช้เพื่อปรับเปลี่ยนประเภทของสินค้าและข้อเสนอต่าง ๆ ที่นำเสนอต่อท่าน การดำเนินการนี้อาจทำให้บริษัทฯ ต้องนำข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้ไปรวมกับข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และบริษัทฯ อาจนำข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวท่าน ไปรวมกับข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกและทราบแนวโน้มของตลาด บริษัทฯ อาจให้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้แก่พันธมิตรที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจทำการโฆษณาสินค้าและบริการที่ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกจัดหาให้ (เช่น บริษัทเอเจนซีการตลาดและแพลตฟอร์มโชเชียลมีเดีย) เพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดและโปรโมชัน ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้เกี่ยวกับท่าน

บริษัทฯ อาจติดต่อสื่อสารด้านการตลาด โปรโมชันกับท่านผ่านทางโพสต์ โทรศัพท์ หรือระบบออนไลน์ (รวมถึงทางอีเมลหรือผ่านอุปกรณ์มือถือของท่านหรือผ่านแบนเนอร์โฆษณาทางออนไลน์) และบริษัทฯ จะขอคำยินยอมของท่าน ตามที่เหมาะสม โดยให้โอกาสท่านในการเลือกที่จะไม่รับการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด

bottom of page